...
...
...
...
...
...
...

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „U MICHALITEK”  I NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU „U MICHALITEK” W JAŚLE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa oraz Państwa dzieci danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „U Michalitek”, Niepubliczny Żłobek „U Michalitek” z siedzibą w Jaśle,
  ul. Szkolna 9, 38-200 Jasło.
 2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „U Michalitek” oraz Dyrektor Niepublicznego Żłobka „U Michalitek” – przetwarza Państwa oraz dziecka dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Państwa oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji ustawowych zadań

– wypełniania obowiązków ciążących na Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „U Michalitek”:

– realizacji zawartych umów

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcą Państwa oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pt 4, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa oraz dziecka danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W Przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Niepublicznym Przedszkolu „U Michalitek”, Niepublicznym Żłobku „U Michalitek”
  w Jaśle Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani, Pana, oraz Waszego dziecka danych osobowych i korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:

 

Niepubliczne Przedszkole „U Michalitek”, ul. Szkolna 9, 38-200 Jasło

– telefoniczny 797907033

– e-mailowo jasloprzedszkole@michalitki.pl

 

Niepubliczny Żłobek „U Michalitek”, ul. Szkolna 9, 38-200 Jasło

– telefoniczny 797907033

– e-mailowo jasloszkolna@michalitki.pl